Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

Szlaki wodne

 

- fot_3_130327.jpg

 Fot. Halina Siekierska,  Maciej Sukalski ze strony www.brodnica-online.pl

 

Walory przyrodniczo-geograficzne Pojezierza Brod­nickiego stanowią idealne warunki dla turystyki wod­nej, zwłaszcza kajakowej. Jeziora, połączone w na­turalne ciągi, umożliwiają w różnej formie i czasie „penetrację" jego urokli­wych zakątków. Wielu ka­jakowców rozpoczyna stąd spływy Drwęcą do Torunia, dla innych jeziora te stano­wią etap końcowy wędró­wek kajakowych Drwęcą z Iławy czy Starych Jabło­nek.

- fota2.jpg
Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl


Korzystanie z uroków turystyki wodnej uzależnione jest w dużym stopniu od sprawności fizycznej i umiejętności technicznych uczestników indywidualnych czy zbiorowych spływów oraz warunków atmosferycznych (niskie stany wód na rzekach i jeziorach mogą uniemożliwić przepłynięcie płytszych odcinków, a zmieniająca się pogoda przeszkodzić w rea­lizacji programu imprez).

- fot_4_130327.jpg

Fot. Halina Siekierska,  Maciej Sukalski ze strony www.brodnica-online.pl

 

Informacje o szlakach wodnych  pochodzą z przewodnika "Powiat Brodnicki i okolice" s. 126-138.

 

Spływ rzeką Drwęcą, dług. 52,9 km (całkowita dług. 207,2 km) od Szramowa do Słoszew.

Źródła rzeki znajdują się w odl. 2 km na pd. od wsi Drwęck. Wypływa spod wzniesienia 191 m n.p.m. w obrębie Wzgórz Dylewskich. Dorze­cze obejmuje pow. 5363 km2. Średni spadek 0,525 . Na obszarze powiatu brodnickiego płynie na odcinku od okolic wsi Szramowo do wsi Słoszewy, uchodzi do Wisły pod Złotorią.

- fota35.jpg
Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 


Zaczynając spływ w Szramowie moż­na wodować kajak ok. 500 m za
żwi­rownią (zgodnie z kierunkiem nurtu rzeki), gdzie znaj­duje się dogodne miejsce biwakowania (129,1/0,0 km).

Meandrując rzeka kieruje się na południe, kilka kilometrów dalej przepływa pod mostem (płynąć należy lewą stroną), którym prowadzi droga krajowa nr 15 z Brodnicy do Nowego Miasta Lubawskiego. W odl. ok. 2 km na pd. zach. leży na poziomie 137 m n.p.m. wieś Jajkowo. Po obu stro­nach rzeki miejsca na biwakowanie, z lewej rozległe łąki, z prawej najwyższe w okolicy wzniesienie o kulminacji 142,6 m n.p.m. (ład­ny widok na dolinę Drwęcy), które Drwęca, przyjmując kierunek pd.-wsch., omija łukiem.

- fota9.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

 

Wkrótce mijamy szerokie ujście rzeki Bry­nicy (116,7/12,4 km).
Za jej ujściem, na skraju lasu na lewym brze­gu Drwęcy, miejsce do biwakowania. Rzeka płynie teraz na zach. Z prawej, w zakolu, w odległości ok. 1 km leży na wzniesieniu wieś Świe­cie nad Drwęcą. Z lewej w pobliżu rzeki leżą kolejno osada Wilamowo (113,0/16,1 km) i wieś Nowy Dwór.

- fota5.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl


Drwęca zwęża się, pły­nie wśród wysokich i malowniczych brzegów, tworząc ostry zakręt w lewo na pd. zach. (na prawym brzegu w lesie miejsce na biwak). Przyjmuje z prawej wody Skarlanki płynącej z jezior brodnickich i przepływa pod mostem kolejowym linii Brodnica — Działdowo w odległości ok. 800 m od stacji kolejowej w Tamie Brodzkiej. Za Tamą Brodzką przez blisko 3 km płynie monotonnym, płaskim terenem. Zbliża się do lasu po prawej stronie (miejsce na biwak), a po dalszych 5 km przepływa pod mostem nieczynnej linii kolejowej z Sierpca do Brodnicy.

- fota1.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

W Brodnicy płynie wśród ciekawej architektonicznie zabudowy pod kolejnymi mostami i mostkami. Obok ruin zamku, z górującą nad okolicą wieżą o wys. 56 m, uchodzi do Drwęcy Struga Brodnicka (Brodnica) (95,6/33,9 km).
Minąwszy zamek rzeka tworzy zakole w kierunku pd.-zach., zbliża się do dzielnic Ustronie i Grażyny i płynie znów na pd. zach. wzdłuż niezalesionych brzegów. Przepływa pod mostem kolejki wąskotorowej i zbliża się do kompleksu leśnego złożonego z drzew sosnowych i modrzewi.

- fota6.jpg
Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

Spływ kajakowy na Drwęcy z dogodnymi miejscami do biwakowania.
Z lewej strony uchodzi (82,2/46,9 km) do Drwęcy rzeka Rypienica. Rzeka płynie teraz, wśród wysokopiennych lasów, bardzo urozmaiconymi, malowniczymi za­kolami. Pod wsią Słoszewy (76,2/52,9 km) opuszcza powiat brod­nicki.

Możemy płynąć dalej do Golubia-Dobrzynia (49,7/79,4 km) wśród pochylających się ku rzece drzewom, szybszym niż dotąd nurtem z nieco trudnymi bystrzami, ale dogodnymi miejscami do biwakowania.

- fota10.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

 

Szlak Strugi Brodnickiej, dług. 24 km.

Dla wytrawnych kajakarzy, początkowo uciążliwy, na ostatnim odcinku bardzo malowniczy. Wymaga odpowiedniego przygotowania i sprawności fizycznej w związku z licznymi przenoskami i trudnymi, płytkimi odcinkami strugi.

Przebieg trasy: Brodnica - jez. Niskie Brodno- Lisa Młyn - jez. Wysokie Brodno -jez. Łąki - jez. Popek - jez. Czortek - jez. Sosno - jez. Mieliwo- jez. Głowińskie - Ostrowite pod Jabłonowem.

- fota18.jpg

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

Spływ rynnowym ciągiem je­zior najlepiej rozpocząć w Brodnicy ok. 200 m na zach. od stacji kolejowej na uregulowanej i w miarę szerokiej strudze pod umiarkowany prąd (0,0 km). Pierwszy odcinek wynosi ok. 1 km, struga płynie równolegle do torów kolejowych i ul. Wiej­skiej. U wpływu do jez. Niskie Brodno przenoska. W pn.-wsch. części jeziora przystań (tu również miejsca na biwak), a w pd. przy­stań, plaża, kąpielisko i pole namiotowe. W końcu jezioro się zwę­ża i skręca ku zach. (3,5 km). Wpływ na rzeczkę o mulistym dnie i umiarkowanym prądzie, a brzegach zarośniętych trzciną. Później na wąskiej i krętej rzeczce, płynącej ok. 1,5 km wśród komplek­su leśnego, prąd się wzmaga.

- fota19.jpg

Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 

W pobliżu osady Lisa Młyn kolejna przenoska kajaka ok. 70 m lewym brzegiem rzeczki na jez. Wysokie Brodno, przy którym możliwości znalezienia miejsca na biwak m.in. na prawym, wsch. za­lesionym brzegu lub w pd.-zach. zatoce. W niewielkiej odległo­ści od pn. krańca jezio­ra znajduje się zarośnięte ujście rzeczki (7,5 km) o nikłym prądzie i płytkim korycie (przy niższym stanie wody konieczne holowanie kajaka ok. 200 m). Wkrótce poprzez szuwary następuje wpływ na płytkie jezioro Foluszek (5 ha), nad którym zrekonstruowany średnio­wieczny Gród Foluszek. W zach. jego krańcu jest ujście rzeczki, którą pod mostem wpływamy na jezioro Najmowo zwanym też Łąki (o pow. 45 ha, głęb. maks. 5,5 m).

- fota37.jpg
Fot. Archiwum Starostwo Powiatowe w Brodnicy 


Po kolejnej przenosce ka­jaka (hodowla karpia) należy płynąć wzdłuż zach., lewego, wyso­kiego i zalesionego brzegu. Za wcinającym się w jezioro z prawej półwyspem dogodne miejsce na biwak, a dalej ujście rzeczki. Do holowania kajaka tym ok. 800-metrowym odcinkiem rzeczki po­trzebny jest spust wody na zastawce, a następnie krótka ok. 10 m przenoska. Dopiero po tym można wpłynąć na jezioro Sosno, bardzo malownicze, prawie w całości otoczone lasem, głównie sosnowym (10,0 km), z półwyspem z miejsca­mi na biwaki od strony zatoki, możliwości też na położonym 1 km dalej na pn. drugim półwyspie wysuniętym od prawego, wsch. brze­gu. W pn. części jezioro zwęża się w lewo. Ujście rzeczki znajduje się na prawym brzegu (13,5 km), jej dno muliste, a ona dzika i zarośnięta szuwarami, z reguły przesuwa się po nim kajak.

- fota3.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

Wpływamy (14,0 km) na jezioro Mieliwo (na pn.-zach. brzegu rezerwat przyrody „Mieliwo"). Na prawym wysokim brzegu, na cyplu wydłużonego półwyspu, miejsca do biwakowania.
Kontynuacja spływu możliwa po prze­transportowaniu kajaka na położone ok. 800 na pn. jez. Głowiń­skie (17,5 km). Płyniemy w kierunku pn. zach., do zatoki (19,0 km), gdzie kończymy spływ.

Odległość do najbliższej stacji kolejowej Ostrowite na linii Toruń — Olsztyn ok. 3 km. Można też popłynąć do pd.-wsch. zatoki, do wypływu rzeczki (przy niższym stanie przenoski) i wpłynąć na jezioro Pawłówko, z którego, po dopływie wody z położonego ok. 2 km na pn. jez. Osetno, dopływamy do jeziora Łąkorz. Stąd możemy spłynąć kanałami i Skarlanką do Bachotka i jej ujścia do Drwęcy pod Tamą Brodzką.


Spływ rzeką Brynicą, dług. 13,9 km, od Traczysk do ujścia do rzeki Drwęcy.

Dosyć malowniczy, nieco uciążliwy. Rzeka Brynica, w górnym biegu Stru­ga Bryńska, "wypływa z niewielkiego jeziora opodal wsi Bryńsk Szlachecki w centrum Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, uchodzi do Drwęcy opodal grodziska w Długim Mo­ście. Płynie przez zarastające Jeziora Bryńskie, w odl. ok. 500 m od rezer­watu przyrody „Czarny Bryńsk", a potem głębokim do 50 m wąwozem (o spadku na odcinku 3,5 km do 32 m).
Za Traczyskami lasy oddalają się od brzegu rzeki, która dalej prawie do ujścia płynie wśród łąk, wśród widniejących w oddali lasów, zbliżających się do niej przy wpływie do Drwęcy. Na 12 km uchodzi do Brynicy Górzanka, a na 15,5 Pissa.

- fota8.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl


Wodowania kajaków należy dokonać poniżej młyna w Traczyskach (13,9/0,0 km). Rzeka płynie stąd bystro, bez przeszkód la­sem, wśród przystępnych brzegów, a potem wśród łąk (możliwość biwakowania).
W rejonie mostu między wsią Gutowo a osadą Ruda z uwagi na bystry nurt wskazane jest przeniesienie kajaka. Za mostem rzeka płynie znów skrajem lasu głębszym i szerszym korytem wśród przeszkód — zwalonych olch (pożądane przeniesie­nie kajaków lewą stroną ok. 20 m). Wkrótce z lewej mijamy ujście Górzanki (9,6/4,3 km) (możliwość biwaku). Brynica przepływa teraz pod mostami kolejo­wym i drogowym blisko wsi Radoszki (7,5 km). Za linią kolejową możliwość biwaku (na prawym brzegu). Potem szerokie uregulowane ko­ryto. Wkrótce uchodzi do Brynicy (z lewej) rzeka Pissa (4,5/9,4 km), brzegi stają się podmokłe. Z kolei łączy się z Samionką (2,5/11,4 km). Brynica płynie pod mostem drogowym (przy niższym stanie można przepłynąć kajakiem po położeniu się).

Szerokim ujściem Brynica wpływa do Drwęcy (0,0/13,9 km). Możliwość dopływu do Tamy Brodzkiej (22,9 km).


Spływ rzeką Górzanką dług. 6,4 km.

Nieco uciążliwy i trudny, ale malowniczy. Górzanka zwana też Kaliczką jest lewym dopływem Brynicy. Wypływa z łąk w odległości 1 km na pd. od jeziora Młyńskiego i w formie strugi wpływa zaraz do jeziora Górzno, usytuowanego w głębokiej kotlinie. Z jeziora rzeka wypływa jako nada­jąca się do spłynięcia kajakiem.

Wodowanie kajaka przy kąpielisku, w pd. części jez. Górzno (6,4/0,0 km). Wypływ z jeziora w zarośniętym szuwarami pn. krańcu. Rzeka płynie stąd pn.-zach. skrajem Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, najpierw wśród wodorostów, później jej koryto staje się wyraźniejsze. Wody rzeki płyną by­strzej, później znów słabiej, jej głębokość się zwiększa. Płyniemy wśród łąk, z prawej widnieją na falistym terenie pojedyncze zabudowania rozczłonkowanej wsi Fiałki. Z lewej zbliża się droga ze wsi Zaborowo do osady Ruda i niewielki kompleks lasu (2,3/4,7 km). Opodal osady Ruda niewielki spływ pod mostem możliwy (kamieniste, dosyć głębokie bystrze). Dalej na odcinku ok. 1,5 km rzeka płynie głębokim malowniczym wąwozem wśród lasu olszowego, potem mieszanego o przewadze sosen. Miejsca do biwakowania.

- gorzanka.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

Na trasie zwalone drzewa zmuszające do przeciągania kajaków. Rzeka skręca łukiem w lewo na zach., przepływa pod kolejnym mostkiem i opuszcza las, by wkrótce przyjmując kierunek pn. ujść do rzeki Brynicy, na której lewym brzegu, na skraju lasku, możliwe miejsce na biwak (0,0 km/6,4 km).
Spływ można dalej kontynuować Brynicą przez Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, przepływając przy drodze opodal wsi Zdroje i przez wieś Bartniczka a stąd Kanałem Brynicy, znów na północ, by płynąc następnie wśród lasów na zach. wpłynąć, opodal grodzi­ska Długi Most, do meandrującej tu szczególnie Drwęcy (16,0 km) na teren rezerwatu „Rzeka Drwęca".


Spływ rzeką Rypienicą, dług. 12,5 km (cały szlak z Rypina 24,4 m) od wsi Strzygi do ujścia do rzeki Drwęcy.

Dosyć malowniczy i uciążliwy. Rypienica wypływa z łąk leżą­cych 9 km na pn. wsch. od Rypina i po 24 km uchodzi do Drwę­cy (1 km na zach. od wsi Kominy). Płynie przez tereny bezleś­ne i nie łączy jezior, liczne mostki i zastawki czynią szlak uciąż­liwym i dość trudnym. W pobliżu ujścia Rypienicy do Drwęcy, w obrębie rezerwatu „Rzeka Drwęcy", znajduje się jeden z najpiękniej­szych odcinków Drwęcy.

Na teren powiatu brodnickiego wpływa na pd. od t wsi Strzygi i kieruje się na pn. przez Obszar Chro­nionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Kajaki należy wodować na łące koło mostu drogowego na zach. skraju wsi (16,3/0,0 km).
Prąd jest tu bystry, ok. 500 m za wsią słabnie, a rzeka się poszerza i płynie wśród łąk o wysokich brzegach (12,4/3,9 km). Przepływa pod kolejnymi mostami łączącymi położone po obu brzegach rzeki wsi, staje się bardziej uregulowana. Za mostem (5,0 km), łączącym wsi Osiek i Wrzeszewo, płynie równolegle do stawu rybnego i sadów. Przyj­muje kierunek pn.-zach. Jest teraz uregulowana. Koło wsi Łapinóż (9,4/6,9 km) z uwagi na zastawki konieczne są przenoski kajaków.

Za wsią z prawej uchodzi do Rypienicy Pissa (6,1/10,2 km). Rypienica płynie teraz odcinkami skrajem lasów, opodal na łąkach dogodne miejsca na biwaki.
W zależności od stanu wody można przepłynąć pod kolejnymi mostkami. Końcowy, ujściowy odcinek jest najładniejszy, rzeka wpływa do rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca" i Drwęcy (0,0/16,3 km). Spływ, płynąc teraz ok. 32,5 km meandrującą urokliwie Drwęcą, można zakończyć w Golubiu-Dobrzyniu (45,0 km).

 

Spływ Kanałami i Skarlanką z jeziora Łąkorz do Tamy Brodzkiej, 
tra­sa dług. 19,8 km od jez. Łąkorz do ujścia do rze­ki Drwęcy.


Z uwagi na słaby nurt Skar­lanki spływ można odbyć również w przeciwnym kierunku.

W zachodniej części jez. Łąkorz następuje wodowanie kajaków. Jego brzegi wznoszą się, a wsch. i pd. stanowią granicę Brodnickiego Parku Krajobrazowe­go. Wypływ we wsch. części jeziora (19,8/0,0 km). Płynąc kanałem w „leśnym tunelu" (zastawka, konieczność przenoski ok. 15 m) można dotrzeć (18,9/0,9 km) do największego na Pojezierzu jez. Wielkie Partęczyny. Zachodni i południowy brzeg jeziora stanowią grani­cę Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

- fota38.jpg
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Brodnicy 


Do północnego krańca jezio­ra wpływa Skarlanka. Płynąc wzdłuż prawego, zach. brzegu jeziora dotrzeć można do kanału (dług. ok. 500 m) łączącego go z urokliwym krajobrazowo jez. Małe Partęczyny. Wypływając z jez. Wielkie Partęczyny mija się po prawej zatokę, a po lewej duży półwysep z znajdującym się nad zatoką przy pn. brzegu ośrod­kiem wypoczynkowym. 

- fota15.jpg
Fot. Piotr Boiński


Dalej w kierunku pd. przy wsch. brze­gu kolejne ośrodki wypoczynkowe z kąpieliskami, pola namiotowe i restauracja. Z południowego krańca jeziora (14,9/4,9 km) wypływa się niewielkim kanałem Skarlanki pod mostem przerzuconej nad nim drogi i wpływa do malowni­czego jez. Dębno. jez. Dębno (62,0 ha), którego brzegi porastają rośli­ny wodne, stanowi raj dla ptactwa wodnego, zwłaszcza nurogęsi, gągołów, perkozów, łysek, dwuczubów, łabędzi niemych, krzyżówek, głowienek, czernic.

- fota40.jpg
Fot. Piotr Boiński

Można tu też spotkać czaple siwe, kormo­rany czarne i żaby czy sunące padalce i zaskrońce. Kierując się na zachód wzdłuż północnego brzegu jez. Dębno wpływamy do niewielkiej „cieśniny", którą po ok. 1 km docieramy na pd. do jez. Robotno z polem namiotowym na zach. brzegu i miejscami na biwak na północy.

Brzegi jeziora (13,4/6,4 km) porasta las mieszany. Dochodzą z niego świergoty i kwilenie ptaków, stukanie pracocholika dzięcioła, przelatujących kowa­lików czy „okazyjnie" myszoło­wów. W trawie skaczą wiewiórki i zielone żabki, pełzają padalce. Trasa prowadzi wciąż na pd. Z jeziora wypływamy (12,6/7,2 km) pod niskim mostkiem drogo­wym szeroką, ale zarastającą Skarlanką, o licznych rozlewi­skach (największe jez. Kurzyny). Grząski muł stanowi niebezpie­czeństwo wywrotek. Występu­je tu bogata roślinność wodna i przybrzeżna m.in. duże skupienia chronionej częściowo osoki aloesowatej i lilii wodnej. Podgryzione i zwalone drze­wa wskazują na ślady żerowania bobrów. Rzeka zwęża się, łu­kiem skręca na wsch., przepływa najpierw pod mostkiem, a następnie pod mostem drogowym łączącym Zbiczno z Pokrzydowem i opada spiętrzona w miejscowości Grzmięca. W celu zwodowania kajaka na odpływie należy wysiąść z niego na prawym brzegu i przenieść ok. 100 m. Znajduje się tu pole biwakowe, siedziba dyrekcji BPK, plaża i Ośrodek Wypoczynkowy „Na wzgórzu" www.na-wzgorzu.pl.

- k1i1o.jpg
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Brodnicy 


Trasa prowadzi dalej wzdłuż zach. brzegu jez. Strażym wraz z spływającymi kajakami z jez. Ciche (brzegiem prowadzą zn. żółte z Brodnicy do Radomna). Z jeziora Strażym Skarlanka wypływa za małą wysepką (6,9/12,3 km), w pobliżu półwyspu (na pd.-wsch. krańcu zarastające jez. Skrzynka z dziką trawiastą plażą). Skarlanka płynie teraz leniwie wśród zwartego kompleksu leśnego, przez rezerwat przyrody „Bachotek", do pd. granicy BPK i „Mostku Jadwigi" (zbieg szlaków żółtego i zielonego, w pobli­żu pomnik), przerzuconego na drodze z Pokrzydowa do Zbicz­na. Wpływa teraz (4,3/15,5 km) do jez. Bachotek.

Na jego wsch. brzegu Stanica Wodna PTTK im. Marii Podhorskiej-Okołów www.brodnica.pttk.pl, kilka ośrodków wypoczynkowych i pola namiotowe. Dalej tra­sa kajakowa prowadzi wzdłuż zalesionego, zach. brzegu jeziora. Mija „Wyspę Skarbów". Pod mostem drogowym i kolejowym Skarlanka uchodzi do Drwęcy (10,0/9,8 km km). Można tu zakończyć spływ lub kontynuować płynąc Drwęcą do Golubia czy Torunia (114 km).

Spływ od jez. Ciche do jez. Strażym, trasa długości 8,8 km.

bardzo malownicza, łatwa, nieco uciążliwa. Ze względu na niewielką dłu­gość szlaku kajakowego, można nim spływać podczas pobytu w którym­kolwiek ośrodku wypoczynkowym, leżącym na jego trasie.

- fota16.jpg
Fot. Piotr Boiński


Spływ należy rozpocząć w pn. części jeziora Ciche (przy polu na­miotowym, 8,8/0,0 km). Jezioro, położone w głębokiej rynnie polodowcowej, ma zalesione, strome brzegi. Miejsca na biwak można znaleźć na lewym wsch. brzegu jeziora (ok. 800 m od jego pn. krańca). W pewnym oddaleniu od brzegu biegną lasem szlak z Brodnicy do Radomna, a wzdłuż brzegu droga spacerowa oto­czona starodrzewem, w pobliżu usytuowana jest także urocza za­drzewiona wyspa (miejsce biwakowe).

 

- k1i2o.jpg
Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Brodnicy

 

Kierując się na pd. docie­ra się do wąskiej, krętej strugi o mulistym dnie, słabym prądzie i dzikim krajobrazie, stanowiącej wypływ z jeziora (5,8/3,0 km). Nią dopływamy do niewielkiego malowniczego jez. Karaś (Toma­szek, o pow. 5 ha) o bagnistych brzegach, porośniętych szuwarami.
Dalszy odcinek strugi wypływa z przeciwległego, wsch. brzegu jeziora, a u końca strugi znajduje się most drogowy szosy z Brod­nicy do Nowego Miasta Lubawskiego. Pod mostem (4,3/4,5 km) wpływamy na jez. Zbiczno, najgłębsze (41,6 m) na Pojezierzu Brodnickim, o dobrze rozwiniętej linii brzegowej i wysokich, w większości zalesionych brzegach.

 

- fota4.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

 

- wod1k2.jpg
Fot. Kąpielisko i plaża w Ośrodku Wczasowym Rytebłota  www.ryteblota.pl

Zaraz na lewo usytuowane jest pole namiotowe, na wsch. brzegu leśn. Rytebłota i Ośrodek Wypoczynkowy „Rytebłota" www.ryteblota.pl. W odległości ok. 150 m od pn.-zach. brzegu jeziora małe (4,0 ha) jeziorko bez nazwy, a 2 km na zach. od zach. brzegu jeziora wieś Zbiczno. Miejsca na biwak na skraju lasu na pd zach. brzegu i na cyplu zatoki na wsch. brzegu jeziora.

- wod1k22.jpg
Fot. Sporty wodne w Ośrodku Wczasowym RyteBłota www.ryteblota.pl


Szlak kajakowy prowadzi na pd., a za cyplem (u podstawy Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Sosnami" www.podsosnami.pl) skręca na wsch. i kieruje się kanałem (1,3/7,5 km) o uregulowanych brzegach pod mostem drogowym do jez. Strażym. Pierwszy odcinek (ok. 150 m) jest płytki i mulisty. Łączy się teraz ze szlakiem z jez. Łąkorz do Tamy Brodzkiej.

- fota7.jpg

Fot. Krzysztof Wiśniewski, Korsarz, www.kajakibrodnica.pl

 

 

ORGANIZATORZY SPŁYWÓW KAJAKOWYCH

 

 

Przystań Kajakowa

Przystań Kajakowa  Zakole Drwęcy
ul. Paderewskiego17, 87-300 Brodnica 
Biuro OSiR w Brodnicy   tel. 56 49 13 440

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x