Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10

Dodatkowe zajęcia

 

 - log9.jpg

 www.efs.gov.pl

 

 

Dot.: WND-POKL.09.02.00-04-035/12

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego oraz czynności  związanych z rozeznaniem rynku w celu efektywnego i racjonalnego dokonywania zakupów, w projekcie wystąpiły oszczędności.  Środki te przeznaczymy na realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek zawodoznawczych. Na potrzeby dodatkowych zajęć oraz wycieczek zawodoznawczych zrekrutowanych zostanie 118 nowych uczestników.

Poniżej przedstawiam szczegółową propozycję dodatkowych zajęć:

1.Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim

Na „Zajęcia komputerowe dla klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej” zostanie zrekrutowanych 8 nowych uczestników. W pozostałych zajęcia pozalekcyjnych  i wycieczkach zawodoznawczych weźmie udział 128 uczniów, którzy uczestniczą w projekcie.

GEOGRAFIA – KLUCZEM DO DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ – w ramach Zadania 4 

UZASADNIENIE:

Zmiana podstawy programowej i nowa formuła egzaminu maturalnego od  2015 r. wymaga od uczniów obowiązkowego zdawania co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym. Dla większości uczniów w technikum takim przedmiotem jest geografia. Uzyskanie jak najwyższego wyniku na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu jest warunkiem podjęcia studiów wyższych na kierunkach ekonomicznych. Wyniki testów diagnostycznych przeprowadzanych w klasach pierwszych (po gimnazjum) świadczą jednak od dużych brakach w umiejętności posługiwania się mapą jako podstawowego narzędzia w pracy na lekcjach geografii oraz trudnościach w zakresie obliczeń matematyczno-geograficznych. Stąd wynika potrzeba przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce oraz zajęć przygotowujących do matury rozszerzonej z geografii. 

6 godzin zajęć dla grupy 10 osobowej z klasy Technikum


CELE ZAJĘĆ:

-  wyrównanie braków z poprzednich etapów edukacyjnych
-  poszerzenie umiejętności matematycznych i znajomości mapy

 

REZULTAT:
10 uczniów weźmie udział w zajęciach dodatkowych z geografii i podniesie swoje umiejętności z zakresu obliczeń matematyczno-geograficznych i znajomości mapy

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLAS ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – w ramach Zadania 4

 UZASADNIENIE:

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i nowoczesnym oprogramowaniem. Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętności posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Rozwijają swoje zainteresowania informatyczne, wyszukują informacje z różnych źródeł i umiejętnie je wykorzystują. Nabywają i doskonalą umiejętności posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem z zakresu edycji tekstu. Wymiernym efektem prowadzenia zajęć jest zdobycie umiejętności w zakresie właściwej redakcji tekstów pomocnych w dalszej karierze zawodowej (podania, CV). Zajęcia w pierwszej kolejności skierowane zostaną do uczniów zagrożonych wykluczeniem w zakresie technologii informacyjnej i nie mających dostępu do Internetu.

8 godzin zajęć dla grupy 8 osobowej z klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

CELE ZAJĘĆ:

-  bezpieczne posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem, świadomość zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu,
-    komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnej,
-    wyszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł (np. ofert pracy),
-    wykorzystanie narzędzi Google,
-    tworzenie dokumentów aplikacyjnych (podania, CV).

REZULTAT:

8 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej weźmie udział w zajęciach komputerowych poszerzając swoje umiejętności z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwania i selekcjonowania informacji za pomocą InternetuZAJĘCIA Z ZAKRESU UMIEJETNOSCI INTERPERSONALNYCH – w ramach Zadania 4

UZASADNIENIE:

Według opinii pracowników biur pośrednictwa pracy z powiatu brodnickiego absolwentom szkół średnich starającym się o zatrudnienie często brakuje podstawowych kompetencji interpersonalnych. Z tego względu dla uczniów szkół zawodowych zaplanowano przeprowadzenie zajęć z zakresu autoprezentacji, pracy w zespole, komunikacji, negocjacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Część zajęć będzie prowadzona poza szkołą, na zajęciach wyjazdowych w agencjach pracy, w Toruniu.

Po 20 godzin zajęć w szkole dla 2 grup po 10 osób (razem 40 godzin).

Zajęcia wyjazdowe w Toruniu dla 20 uczniów.

 

CELE ZAJĘĆ:

Wyrabianie umiejętności

-        pracy w zespole,
-        prowadzenia negocjacji,
-        autoprezentacji,
-        przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

 

REZULTAT:

20 uczniów weźmie udział w zajęciach z zakresu umiejętności interpersonalnych.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE I PRZYGOTOWUJĄCE DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I MATEMATYKI – w ramach Zadania 4

UZASADNIENIE:

Dotychczas przeprowadzone zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i matematyki pozwoliły wyrównać podstawowe braki z poprzednich etapów edukacji. Jednak nadal część uczniów ma duże trudności w nauce przedmiotów maturalnych. Stąd wynika potrzeba przeprowadzenia dodatkowych zajęć dla uczniów mających problemy w nauce oraz zajęć przygotowujących do matury z języka angielskiego i matematyki.

Język angielski: po 12 godzin zajęć dla 2 grup po 10 osób z klasy I i II Technikum (razem 24 godzin).

Matematyka: 20 godzin zajęć dla 1 grupy 10 osób z klasy II Technikum.

TERMIN: kwiecień, maj, czerwiec 2014

CELE ZAJĘĆ:

-        wyrównanie braków z poprzednich etapów edukacyjnych (matematyka i język angielski),
-        doskonalenie kompetencji językowych,

 

REZULTAT:

20 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego
i podniesie swoje kompetencje językowe.

10 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z matematykiZAJĘCIA WYJAZDOWE DO WARSZAWY W RAMACH KOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZAJĘĆ „PROFESJONALNA OBŁUGA KLIENTA” – w ramach Zadania 4 

UZASADNIENIE:

Przeprowadzone w szkole zajęcia „Profesjonalna obsługa klienta”  cieszyły się zainteresowaniem uczniów. W warunkach szkolnych nie można było jednak przedstawić uczniom rzeczywistych przykładów fachowej obsługi klientów. Jednymi z najlepszych miejsc, w których można młodzieży z małego miasteczka i obszarów wiejskich pokazać dobre przykłady obsługi klientów mogą być stołeczne hurtowe i detaliczne firmy handlowe. Stąd w programie zajęć wyjazdowych w Warszawie będzie m.in. zwiedzanie z przewodnikiem giełdy Bronisze - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA.

CELE ZAJĘĆ wyjazdowych:

-   zapoznanie uczniów z zasadami obsługi klientów giełdy towarowej,

REZULTAT:

Grupa 24 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach z zakresu profesjonalnej obsługi klienta.

 

ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE SPORTOWO-OBRONNE – w ramach Zadania 4 

UZASADNIENIE:

Uczniowie chętnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowo-obronnych, na których uczą się m.in. jak zdrowo spędzać czas po lekcjach, bez sięgania po alkohol, papierosy i inne używki. Jednak liczba godzin przeznaczanych na te zajęcia zajęć nie jest w pełni wystarczająca. Uczniowie chcą częściej uczestniczyć w zajęciach ze strzelectwa sportowego i samoobrony. Stąd wynika potrzeba przeprowadzenia dodatkowych zajęć.

2 dotychczasowe grupy dodatkowo po 20 godzin zajęć ze strzelectwa sportowego i samoobrony (razem 40 godzin).

REZULTAT:

23 uczniów weźmie udział w dodatkowych profilaktycznych zajęciach pozalekcyjnych podnoszących sprawność fizyczną; uczniowie spędzą zdrowo czas wolny, bez sięgania po alkohol, papierosy i inne używki.


KOŁO ASTRONOMICZNO – FIZYCZNE – w ramach Zadania 4 

UZASADNIENIE:

Na zajęciach realizowanych w ramach koła astronomiczno-fizycznego wykorzystywana jest przede wszystkim szkolna baza dydaktyczna. Celowe było by jednak przeprowadzenie chociaż części zajęć w placówkach lepiej wyposażonych w sprzęt astronomiczny i pomoce do nauki fizyki, tak by wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich. Z tego względu zaplanowano dodatkowo dwa zajęcia wyjazdowe. Na zajęciach w Toruniu uczniowie zwiedzą Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i obejrzą seans w planetarium oraz  zwiedzą obserwatorium astronomiczne w Piwnicach pod Toruniem.

 

CELE ZAJĘĆ:

-     nabycie przez uczniów nowych kompetencji z zakresu nauk ścisłych: fizyki i astronomii,
-     rozwijanie zainteresowań uczniów naukami matematyczno-przyrodniczymi,
-     wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małego miasta.

REZULTAT:

24 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności z zakresu nauk ścisłych.

 

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO – w ramach Zadania 4

 UZASADNIENIE:

Uczniowie klasy II Technikum przystępują w czerwcu 2014 r. do egzaminu potwierdzającego pierwszą kwalifikację w zawodzie technik ekonomista. Wielu uczniom przedmioty zawodowe sprawiają duże trudności. Liczba obowiązkowych godzin przeznaczonych na przedmioty zawodowe jest niewystarczająca do dobrego przygotowania uczniów do egzaminu. Rozwiązaniem tego problemu będzie przeprowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów klasy II do egzaminu zawodowego.

WYMIAR ZAJĘĆ: po 8 godzin zajęć dla 2 grup po 10 osób z II klasy Technikum (razem 16 godzin).

CELE ZAJĘĆ:

-        wyrównanie braków z wiodących przedmiotów zawodowych,
-        przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.

REZULTAT:

20 uczniów weźmie udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego.

 

2.Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy

Na potrzeby dodatkowych zajęć zrekrutowanych zostanie 40 nowych uczestników.  Natomiast
z wyjazdów zawodoznawczych skorzysta 40 uczniów którzy uczestniczą w projekcie. 

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ OD A DO Z I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE” – w ramach Zadania 2

 

UZASADNIENIE:
Celem zajęć jest zachęcenie młodzieży, aby po ukończeniu szkoły  podjęli własną działalność gospodarczą, która umożliwi im w przyszłości realizację własnych zamierzeń i pracę
w zakresie i na warunkach przez nich samych wybranych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość samorealizacji i spełnienia swoich marzeń. Same decydują o strategii przedsiębiorstwa, które utworzyli oraz o planach rozwoju firmy. Dzięki zajęciom przyszli przedsiębiorcy zapoznają się z przepisami prawnymi regulującymi wykonywanie działalności gospodarczej, poznają zasady funkcjonowania firmy w gospodarce wolnorynkowej oraz nauczą się ekonomicznych aspektów prowadzenia działalności. Dzięki temu ryzyko związane z planowaną działalnością gospodarczą zostanie zminimalizowane i łatwiej będzie osiągnąć sukces.

 
60 GODZIN ZAJĘĆ DLA 20 UCZNIÓW TECHNIKUMCEL:

  • przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej niezbędnej do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej,
  • wykształcenie umiejętności praktycznych związanych z rejestrowaniem
    i prowadzeniem działalności,
  • budowanie postaw kreatywnych i motywacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • zapoznanie z wybranymi aspektami działalności gospodarczej.


REZULTAT:
20 uczniów technikum pozna zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz uzyska wsparcie psychologiczne

 „FLORYSTYKA I BUKIECIARSTWO” – w ramach Zadania 1

UZASADNIENIE:

Odbywający się w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 kurs florystyczny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a frekwencja na zajęciach świadczyła o ich zadowoleniu z proponowanej formy zajęć.  Pozytywne opinie kursantów wpłynęły na chęć uczestnictwa w zajęciach osób, które dotychczas nie uczestniczyły w zajęciach projektu i z tego powodu nie mogły dołączyć do utworzonych wcześniej grup. Na popularność i atrakcyjność zajęć wpłynęła z pewnością możliwość praktycznego zdobycia umiejętności z zakresu bukieciarstwa i florystyki,a także wysokiej jakości materiały i narzędzia, które uczniowie mieli do dyspozycji. Doskonale zaplanowane ramy czasowe, dotyczące terminu realizacji kursu można było  zintegrować z corocznymi wydarzeniami kalendarzowymi takimi jak Boże Narodzenie, Święto Zmarłych. Miało to wpływ na to, iż wykonywane przez uczniów prace okazywały się „przydatnymi natychmiast” i nawiązywały do atmosfery poszczególnych świąt. Po zakończeniu kursu niektórzy uczniowie byli zainteresowani kontynuacją zajęć i poznawaniem kolejnych tajników sztuki florystycznej. Stworzenie kolejnej „edycji” kursu byłoby w tym przypadku przykładem pozytywnej reakcji na potrzebę uczniów i umożliwiłoby kolejnej grupie zdobycie nowych umiejętności. Zajęcia tego typu nawiązują do zajęć artystyczno-plastycznych, a więc twórczych i rozwojowych, zaś szkoły ponadgimnazjalne nie realizują zajęć tego typu. Z tego powodu dzięki funduszom z projektu istnieje możliwość zorganizowania ciekawych zajęć, co również wpływa na podniesienie atrakcyjności oferty szkoły jako podmiotu realizującego założenia projektu.


20 GODZIN ZAJĘĆ DLA 20 UCZNIÓW TECHNIKUM

CEL: Zajęcia mają na celu rozwinięcie zdolności manualnych, wyobraźni, nauczenie się wytwarzania efektownych bukietów, dzięki czemu uczestnicy zdobędą  potencjalne możliwości zarobkowania po ukończeniu szkoły.


REZULTAT
: 20 uczniów technikum  uwierzy w swoje kreatywne możliwości i praktycznie wykorzysta zdobyte umiejętności. Po zajęciach każdy uczestnik będzie dysponował nowymi umiejętnościami tworzenia bukietów wiązanek ślubnych, wieńców pogrzebowych i wielu innych.

3.Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy

Na potrzeby wyjazdów zawodoznawczych zrekrutowanych zostanie 70 nowych uczestników, 22 uczniów którzy zakończyli projekt i będą ponownie rekrutowani  oraz 30 uczniów  z zadania „Kreator sukcesu”.

KOŁO MŁODYCH KONSTRUKTORÓW – nowe zadanie.

UZASADNIENIE:

Na zajęciach realizowanych w ramach koła astronomiczno-fizycznego wykorzystywana jest przede wszystkim szkolna baza dydaktyczna. Celowe było by jednak przeprowadzenie chociaż części zajęć
w placówkach lepiej wyposażonych w sprzęt astronomiczny i pomoce do nauki fizyki, tak by wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich. Z tego względu zaplanowano dodatkowo dwa zajęcia wyjazdowe.

 

Zajęcia wyjazdowe nr.1:

Celem wycieczki na Międzynarodowe Targi Poznańskie jest prezentacja uczniom zagadnień związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych oraz poznanie aspektów mechatroniki od strony praktycznej, prezentacja nowości produktowych z dziedziny pneumatyki, hydrauliki, programowania i sterowania procesami technologicznymi. Targi ITM Polska umożliwiają pokazanie faz tworzenia nowoczesnego produktu od koncepcji i projektu poprzez różnorodne etapy procesu: obróbkę skrawaniem, odlewnictwo, spawalnictwo, lakiernictwo, programowanie, transport, aż do efektu finalnego. Uczniowie mogą zobaczyć maszyny i urządzenia, mogę dotknąć maszynę i urządzenia, mogą zapytać się o szczegóły.

 

CELE ZAJĘĆ:

-       nabycie przez uczniów nowych kompetencji z zakresu przedmiotów kierunkowych -zawodowych: fizyki i astronomii,
-        zdobywanie wiedzy na temat praktycznych aspektów kształconego zawodu,
-        wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małego miasta.

 GRUPA DOCELOWA:

84 uczniów techników mechatronicznego

 

REZULTAT:

84 uczniów technikum mechatronicznego weźmie udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, branża mechatroniczna.

 

 Zajęcia wyjazdowe nr 2:

Na zajęciach realizowanych w ramach koła młodych konstruktorów  wykorzystywana jest przede wszystkim szkolna baza dydaktyczna. Celowe było by jednak pokazanie zastosowania teorii z zakresu mechatroniki w praktyce.  Z tego względu zaplanowano uczestnictwo w zajęcia  poglądowych
i spotkaniach ze specjalistami z firmy PESA Bydgoszcz SA, zajmującej  się budową, modernizacją
i naprawą taboru szynowego. 

 

CEL WYJAZDU:

-       zapoznanie uczniów z organizacją i przebiegiem procesów technologicznych produkowanych  wyrobów
-       rozwijanie zainteresowań uczniów sposobami i technikami produkcji
-       pokazanie uczniom zastosowania rozwiązań technicznych w praktyce.

 REZULTAT:

22 uczniów technikum mechatronicznego weźmie udział w wycieczce, która pozwoli na rozwinięcie zainteresowań i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii produkcji.

 

KOŁO MŁODYCH LOGISTYKÓW – nowe zadanie.

UZASADNIENIE:

Na zajęciach realizowanych w ramach przedmiotów zawodowych w technikum logistycznym wykorzystywana jest szkolna baza dydaktyczna. Uczniowie odbywają praktyki w zakładach pracy w trzeciej klasie. Jednak nie każdy zakład jest jednakowo wyposażony. Celowe jest więc pokazanie uczniom przedsiębiorstw dobrze wyposażonych w sprzęt logistyczny i magazynowy. Spowoduje to dodatkowo wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Z tego powodu zaplanowano dodatkowo zajęcia wyjazdowe. Na zajęciach w Poznaniu uczniowie zwiedzą Instytut Logistyki i Magazynowania, gdzie dowidzą się czym zajmuje się Instytut oraz zobaczą laboratoria, w których nadawane są kody kreskowe. Uczniowie zwidzą przedsiębiorstwo logistyczne, w którym zapoznają się z funkcjonowaniem magazynu, pracą i obowiązkami pracownika centrum logistycznego.

CELE ZAJĘĆ:

- nabycie przez uczniów nowych kompetencji z zakresu logistyk
- rozwijanie zainteresowań uczniów z przedmiotów zawodowych,
- wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i małego miasta.

 REZULTAT:

45 uczniów technikum logistycznego weźmie udział w zajęciach wyjazdowych, które pozwolą na rozwinięcie zainteresowań i umiejętności z zakresu nowoczesnych metod wykorzystywanych
w logistyce.

 


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x