Wiadomości      |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
foto_01 foto_02 foto_03 foto_04 foto_05 foto_06 foto_07 foto_08 foto_09 foto_10
Znajdujesz się w: Strona główna / Dialog społeczny

Dialog społeczny

 

Dialog społeczny najczęściej definiuje się jako wszelkie formy negocjacji, konsultacji oraz zwykłej wymiany informacji. Dialog społeczny jest narzędziem łączenia i godzenia interesów rozmaitych grup społecznych. Celem nadrzędnym staje się zaś budowa ładu społeczno – gospodarczego, legitymizowanego przez jak najszersze kręgi społeczeństwa.


W Polsce rangę dialogu społecznego podkreśla Konstytucja. W jej Preambule istnieje odniesienie do dialogu społecznego jako podstawowej zasady, którą rządzi się państwo. Natomiast w Rozdziale I, art. 20 możemy przeczytać, że dialog społeczny i współpraca” partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Dialog społeczny jest budowaniem porozumienia wśród członków wspólnoty powiatu brodnickiego na rzecz współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój społeczeństwa obywatelskiego w powiecie i dobrobyt jego mieszkańców.

Powiat Brodnicki jest obszarem dynamicznym, stale rozwijającym się. Zachodzące z roku na rok przeobrażenia w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej czynią nasz region atrakcyjny zarówno dla jego mieszkańców jak i przybywających turystów.

Chcąc poznać Państwa zdanie na temat przyszłości naszego powiatu uruchomiliśmy specjalny serwis pozwalający wyrazić własne opinie i przedstawić własne pomysły które mogą przyczynić się do rozwoju powiatu.

Swoje zdanie można wyrazić czy to w formie elektronicznej na adres starostwo@brodnica.com.pl czy to w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy.


WAŻNE DOKUMENTY

1.Strategia rozwoju powiatu brodnickiego w latach 2007-2013

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie brodnickim na lata 2009-2015

3. Program aktywności lokalnej dla powiatu brodnickiego na lata 2010 -2015

4. Powiatowy program opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009 -2015

5. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

6. Program współpracy powiatu brodnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

7
.Program współpracy powiatu brodnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2014r.

8. Strategia Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022

9.Strategia rozwoju oświaty w powiecie brodnickim na lata 2012-2017

10. Program współpracy powiatu brodnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2015r.

11.Program współpracy powiatu brodnickiego z organizacjami pozarządowymi na 2016r.

12.Program współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017rok

 

 

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2017 rok.

Konsultacje społeczne trwają w terminie 19.10.2016 r. – 2.11.2016 r.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

a) składanie opinii, uwag pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
b) przyjmowanie opinii i uwag w siedzibie urzędu;
c) przyjmowanie opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres: starostwo@brodnica.com.pl, lub w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub osobiście w siedzibie urzędu.

Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki Spraw Społecznych.

projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2017 rok.

 

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Konsultacje projektu Programu trwały od 19.10.2016r do 2.11.2016r.
W trakcie trwania konsultacji wpłynęły 2 uwagi.
Jedna ze zgłoszonych uwag nie dotyczyła zapisów Programu.
Druga uwaga  zawierała  propozycje zmian, uzupełnień w  rozdziale 5. Programu, które zostały uwzględnione.

 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Konsultacje społeczne trwają w terminie 21.10.2015 r. – 4.11.2015 r.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

a) składanie opinii, uwag pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
b) przyjmowanie opinii i uwag w siedzibie urzędu;
c) przyjmowanie opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres: starostwo@brodnica.com.pl, lub w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub osobiście w siedzibie urzędu.

Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki Spraw Społecznych.

PROJEKT Rocznego Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.


Roczny Program współpracy powiatu brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na 2016r.

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie się od 1 października 2014r. do 14 października 2014 r.

 Forma konsultacji:

1.  Badanie opinii mieszkańców prowadzone będzie przez zamieszczenie projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022 na stronie internetowej Powiatu Brodnickiego www.brodnica.com.pl, w zakładce Dialog Społeczny, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Brodnicy.

2.   Opinie i uwagi  dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022”, należy zgłaszać: w formie pisemnej, w siedzibie urzędu, na adres: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: starostwo@brodnica.com.pl; z dopiskiem: Opinie i uwagi do projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022, w terminie od 1 października 2014 r. do 14 października 2014 r.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki i Spraw Społecznych

 

 

PROJEKT  „Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022”

 

Informacja dotycząca przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022

 

Uchwała nr LVII/253/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Brodnickiego na lata 2014-2022.

 

 


Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego "Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ".

Konsultacje społeczne trwają w terminie od 22.10.2014 r. – 4.11.2014 r.

Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

a) konsultacje pisemne za pośrednictwem poczty tradycyjnej;
b) przyjmowanie opinii i uwag w siedzibie urzędu;
c) przyjmowanie opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszelkie uwagi i opinie prosimy przesłać na adres: starostwo@brodnica.com.pl, lub w wersji papierowej pisząc na adres Starostwa Powiatowego w Brodnicy, ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica lub osobiście w siedzibie urzędu.

Konsultacje prowadzi Wydział Promocji i Rozwoju, Turystyki Spraw Społecznych.

PROJEKT Rocznego „Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".

 

Informacja o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Rocznego "Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ".

Po konsultacjach społecznych projektu Rocznego "Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ", odbywających się w okresie  od 22.10.2014 r. do 4.11.2014 r. wpłynęła 1 opinia, która został uwzgledniona w projekcie Rocznego "Programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ".

Uchwała nr LVII/252/2014 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r.

 


Sprawozdanie z organizowanej zbiórki publicznej
.

W roku 2013 Stowarzyszenie „Nasz szpital” z przeprowadzonych zbiórek publicznych uzyskało kwotę 13.290 złotych. Z tych środków zakupiono kardiomonitor o wartości 11.000 złotych, który przekazano do szpitala w Brodnicy, na oddział SOR.

Roman Pytlasiński, Prezes Stowarzyszenia „Nasz szpital” w Brodnicy


Uchwała nr 271/142/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Uchwała nr 285/147/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014r. zadań publicznych Powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

Uchwała nr 288/149/2014 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2014r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalnosci pożytku publicznego za rok 2013  

Uchwała nr 13/13/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 
 
 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalnosci pozytku publicznego za rok 2014
 

Uchwała nr 29/19/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego.
 
 
Uchwała nr 70/43/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
 Uchwała nr 81/49/2015 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 14 grudnia 2015r.  w sprawie unieważnienia  otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
 
Uchwała nr 89/58/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 29 lutego 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wsparcie realizacji w 2016r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 
 

Uchwała nr 103/63/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 7 kwietnia 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
 

Uchwała Nr 104/64/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 18 kwietnia 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2016r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2015

 

Uchwała nr 155/87/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 10 października 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017r. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego 


Uchwała nr 165/93/2016 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 22 listopada 2016r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pozytku publicznego.

 

Uchwała NR 183/106/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017roku zadań publicnych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji zdrowia
 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 183/106/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 183/106/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 183/106/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 31 stycznia 2017 r.

 
 

Uchwała Nr 196/110/2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017 r. zadań publicznych Powiatu Brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

 

Uchwała Nr 197 / 110 /2017 Zarządu Powiatu w Brodnicy z dnia 8 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2017r. zadań publicznych powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Powiatu Brodnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego za rok 2016
 
 
 
Starostwo Powiatowe w Brodnicy,
Kamionka 18, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: +48 (56)495 08 00, fax: +48 (56)495 08 01
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x